تبادل اطلاعات در مورد مهندسی زلزله و کاربردهای آن در مهندسی عمران

   طبقه بندی گسلها بر اساس هندسه و جهت لغزش نسبی آنها می باشد. در ادامه انواع گسل تعریف شده است.لازم به ذکر است انواع گسل ها از لحاظ جابجایی به انواع نام برده محدود نمی شود و ممکن است ترکیبی از انواع حرکات مختلف باشد. به شکلهای (1-9 تا 1-16) توجه کنید.

 

 

گسلها به صورت زیر دسته بندی می شوند:

·       گسل امتداد لغز[1]:

                           -گسل راست گرد (گسل امتداد لغز راست گرد).

                           -گسل چپ گرد (گسل امتداد لغز چپ گرد).

·       گسل شیب لغز[2]:

                           -گسل مستقیم یا نرمال[3].

                           -گسل معکوس و رو رانده[4].

شیب گسل : زاویه بین سطح افقی زمین و سطح گسل را زاویه گسل گویند.

گسل امتداد لغز : به گسلی گویند که در صفحه خود به موازات امتداد گسل جابجا شود . به این گسل گاهی، گسل تراگذر هم می گویند. اگر به یک سمت گسل امتداد لغز بایستیم و حرکت جهت دیگر را از سمت چپ به راست ببینیم؛ به این گسل، گسل امتداد لغز راستگرد گویند. همچنین به نحو مشابه اگر در یک سمت گسل امتداد لغز بایستیم و حرکت سمت مقابل را از راست به چپ ببینیم ؛ به این گسل،گسل امتداد لغز چپ گرد گویند.

گسل شیب لغز : گسلی است که حرکت آن تا اندازه زیادی به موازات شیب گسل است و لذا مولفه های قائم جابجایی دارد. گسل مستقیم یا نرمال هم، گسلی است، که در آن قسمت بالای سطح شیبدار ، نسبت به قسمت زیرین خود به سمت پایین حرکت کند . در واقع دو طرف گسل از یکدیگر دور می شوند. بطور عکس، گسل معکوس ،گسلی است که دو طرف گسل به سمت یکدیگر حرکت کرده و همدیگر را می فشارند. در واقع در این نوع گسل قسمت بالای شیب نسبت به قسمت پایین به سمت بالا حرکت می کند. گسلهای رو رانده نیز جزو این دسته از گسلها محسوب میشوند با این تفاوت که زاویه شیب در آنها کوچک ا ست؛[5].

شکل 1-9- انواع حرکت گسل با علامت مشخصه آنها در نقشه های زلزله شناسی؛ [6].

 

                                       

 شکل 1-10- گسل مستقیم یا نرمال؛ [5].                            شکل 1-11- گسل امتداد لغز چپ گرد؛ [5].

 

                          

             شکل 1-12- گسل معکوس؛ [5].                            شکل 1-13- گسل چپ گرد معکوس؛[5].

 

   شکل 1-14- گسل امتداد لغز راست گرد؛ [5].

شکل 1-15- گسل معکوس بطوریکه یک طرف گسل به اندازه 1.2m بالا آمده است؛ [6].

 

الف                                                  ب

شکل 1-16-  الف) گسل مستقیم؛ [5]،  ب) گسل امتداد لغز راست گرد. (نرده چوبی به اندازه 2.7m  از یکدیگر جدا شده است)؛ [6].


[1] Strike-Slip Fault

[2] Dip-Slip Fault

[3] Normal Fault

[4] Reverse Fault and Thrust Fault

+ نوشته شده در  2007/2/28ساعت   توسط داود عبدالله زاده | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ جهت تبادل اطلاعات در زمینه مهندسی زلزله و کاربرد های آن در مهندسی عمران شکل گرفته است. با توجه به اینکه کشور ایران جزء کشورهای زلزله خیز است لذا امید است اطلاعات این وبلاگ برای مهندسین و دانشجویان محترم مفید باشد.

نوشته های پیشین
12/22/2015 - 1/20/2016
7/23/2015 - 8/22/2015
6/22/2009 - 7/22/2009
2/20/2007 - 3/20/2007
آرشیو موضوعی
علل وقوع زمین لرزه
امواج زلزله
کانون و مرکز زلزله
شدت و بزرگای زلزله
انواع گسلها
خصوصیات زلزله های نزدیک گسل
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM